KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 20211029

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)
Kungörelsen avser:
559164-6970, SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB
Stämmodatum: 2021-10-29
Publiceringsdatum: 2021-10-14
K603884/21
Kungörelsetext:
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I SPORTBILSFONDEN SWEDEN AB (PUBL)
Aktieägarna i Sportbilsfonden Sweden AB (publ), org. nr 559164-6970, (“Bolaget”) kallas härmed till årsstämma
(“Stämman”) fredagen den 29:e oktober 2021 kl. 16.30 på Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm. Inregistrering
sker från kl. 16.00.
Kallelse till denna Årsstämma sker genom epost till samtliga aktieägare, genom annonsering i Post & Inrikes
Tidningar samt genom annons i Dagens Industri samt genom att kallelsen publiceras på bolagets hemsida.
Aktieägare som vill delta i Stämman ska dels vara upptagna i Bolagets aktiebok vid tidpunkten för Stämman, dels
anmäla sitt deltagande till Bolaget onsdag den 20:e oktober 2021, via e-post till sportbilsfonden@gmail.com eller
brevledes till Sportbilsfonden Sweden AB, c/o Sund Redovisning AB, Hemvärnsgatan 15, 171 54 Solna. Vid
anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt
eventuellt biträden vid stämman.
Ombud: Aktieägares rätt vid Stämman får utövas av ett befullmäktigat ombud. Fullmakten ska vara i original,
skriftlig, daterad och undertecknad. Om fullmakt har utfärdats av juridisk person ska kopia på registreringsbevis
för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman vill vi att behörighetshandlingar
vara bolaget tillhanda senast onsdagen den 20:e oktober 2021.
Fullmaktsformulär tillhandahålls på begäran från bolaget.
Förslag till dagordning
Styrelsens förslag till dagordning för Stämman:
1. Öppnande av Stämman och val av ordförande vid Stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justeringspersoner.
5. Prövning av om Stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse.
7. Beslut om:
A. fastställande av resultaträkning och balansräkning.
B. dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
C. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställelse av styrelse- och revisorsarvode.
9. Val av styrelse och revisionsbolag eller revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller Bolagsordningen.
A. Bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner av aktier, teckningsoptioner och konvertibler
B. Beslut om bemyndiga styrelsen att vidta smärre justeringar av besluten
11. Stämmans avslutande

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *