Bli delägare

Välkommen att investera med oss i Sportbilsfonden i något som inte bara är lönsamt och tryggt utan dessutom riktigt kul.

Bli delägare i Sportbilsfonden, Sveriges i särklass roligaste investering. Klassiska sportbilar har över tid överträffat alla börser och samtidigt
varit lika stabilt som Svensk skog. Som delägare väljer du själv hur mycket du vill investera. Vanligast är ett investeringsbelopp mellan 50 000 - 500 000 kr. Oavsett investeringsbelopp blir du delägare i hela samlingen som idag bl.a består av Ferrari 365 från sent 60-tal, De Tomaso Pantera, 2 Ferrari Testarossa, Corvetter från 60-talet. Som delägare får du löpande uppdateringar och exklusiva inbjudningar via våra medlemsutskick. Som aktieägare i Sportbilsfonden blir du automatiskt medlem i vår delägarklubb där du kommer att bli inbjuden till våra olika typer av delägarevent, de flesta exklusivt för delägarna. Bland Sportbilsfondens delägare finns såväl företag som privatpersoner.

Vänligen fyll i nedanstående fält för att bli aktieägare i Sportbilsfonden:

LADDA NED BOLAGETS INFORMATIONSFOLDER
https://sportbilsfonden.se/wp-content/uploads/2019/05/Folder201.pdf
LADDA NED TECKNINGSANMÄLAN SOM PDF
https://sportbilsfonden.se/wp-content/uploads/2019/05/Anmc3a4lningssedel201.pdf
LÄS OM OSS I AFFÄRSVÄRLDEN
https://www.affarsvarlden.se/sponsrad/hog-avkastningspotential-i-sportbilssamling-6901087
LÄS OM OSS I DAGENS PS
https://www.dagensps.se/motor/sportbilsfond-bracker-borsen/
LÄS OM OSS I BILSPORT
http://www.bilsport.se/artikel/vill-du-ocksa-aga-en-ferrari/
VIKTIG INFORMATION
Bolaget står inte under tillsyn av Finansinspektionen eller annan myndighet. Detta dokument innehåller konfidentiell information som inte är eller kommer att göras offentligt tillgänglig och kommer endast distribueras till en begränsad krets av utvalda potentiella investerare i Bolaget. Mottagarna av detta dokument förbinder sig att behandla detta konfidentiellt och att inte utan skriftligt godkännande från Bolaget, kopiera eller vidareförmedla någon del av informationen till utomstående. Information och uppgifter om detta dokument och dess innehåll får endast lämnas av de personer som har angivits som företrädare för Bolaget i detta dokument. I det fall någon annan person likväl lämnar sådan information eller sådana uppgifter, ska dessa uppgifter anses vara obehörigen lämnade. En investering i aktier är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Bolaget uppmanas därför att självständigt och noggrant göra en utvärdering av Bolagets utveckling inför sin investering med detta dokument som en del av sitt informationsunderlag. Betalning av aktier sker enligt avräkningsnota vilken tillsänds av Bolaget per epost, leverans av aktier sker genom införande i Bolagets aktiebok. Bolaget (”Sportbilsfonden Sweden AB (publ)” med org.nr 559164-6970 eller ”Bolaget”) utvecklar sitt koncept och tar därmed in upp till 10 Mkr i en nyemission. Maximalt antal aktier i denna emission 238 095 st. Antal aktier före emission är 714 871 st. För ytterligare information, se Bolagets “Informationsfolder” som har gjorts tillgänglig tillsammans med denna anmälan.

KONTAKTA OSS

EVENT
event@sportbilsfonden.se
Tel: 0732-940000

RÅDGIVNING
radgivning@sportbilsfonden.se
Tel: 070-5958399

INVESTOR RELATIONS
ir@sportbilsfonden.se
Tel: 0732-940000

ÖVRIGA FRÅGOR
info@sportbilsfonden.se
Tel: 0732-940000

BOLAGSINFORMATION

Sportbilsfonden Sweden AB
Org.nummer: 559164-6970
Biblioteksgatan 1, 114 46 Stockholm